Stadgar

§ 1

Stiftelsens namn är Julius Sundbloms Minnesstiftelse sr och dess hemort är Mariehamn. 

§ 2

Stiftelsens ändamål är att främja den kulturella utvecklingen på Åland samt Ålands självstyrelse och svenska språk. 

Stiftelsen förverkligar sitt ändamål bland annat genom att till privatpersoner samt opolitiska organisationer och föreningar utdela stipendier. Stiftelsen kan i egen regi ordna kulturella tillställningar och på olika sätt gynna ett forskningsarbete vars syfte är att gynna den åländska kulturella utvecklingen samt Ålands självstyrelse och det svenska språket. Stiftelsen kan förverkliga sitt syfte även genom att skapa förutsättningar för åländsk ungdom till utbildning på svenska.

§ 3

Stiftelsens eget kapital består av

1. En grundform var motsvarande medel får användas för stipendieutdelning

Grundformen består av:

 • a. det grundkapital om etthundrafemtiotusen (150.000,-) mark som stiftarna överlåtit till stiftelsen,
 • b. den ökning av grundfonden, som skett genom överföring från dispositionsfonden eller vinst. Denna överföring kan ske endast efter beslut av förvaltningsrådet,
 • c. kapital som överlåtits till stiftelsen på villkor att det skall tillhöra grundfonden.

Dessutom tillfaller stiftelsen följande egendom:

 • d. 2.000 st aktier i Ålands Tidnings-Tryckeri Aktiebolag som doneras av stiftarna samt 254.000 mark i kontanter vilket belopp doneras av Ålands Tidnings-Tryckeri Aktiebolag.

2. En dispositionsfond, vilken styrelsen kan förfoga över endast efter förvaltningsrådets beslut.

Dispositionsfonden ökas:

 • a. genom att vinst från tidigare år överföres,
 • b. genom att kapital utan villkor tillfaller stiftelsen genom gåva, testamente, understöd eller på annat sätt.

3. Vinst

 • a. vinst från tidigare år
 • b. årets vinst

Stiftelsens medel skall förvaltas på ett ekonomiskt betryggande sätt.

§ 4

Stiftelsens högsta organ utgörs av dess förvaltningsråd. Förvaltningsrådet består av sex medlemmar som utses av styrelsen för Ålands Tidnings-Tryckeri Aktiebolag. Medlemmarna i förvaltningsrådet utses för tre år i sänder. Medlem kan återväljas. Medlemmarna i det första förvaltningsrådet är desamma som i den tidigare delegationen och första ordinarie val av medlemmar till förvaltningsrådet sker år 2021. 

Om medlemmar till äventyrs inte kan utses enligt vad ovan anförts kompletterar förvaltningsrådet sig själv. Förvaltningsrådet väljer ordförande och viceordförande inom sin krets för ett verksamhetsår i gången.

§ 5

Stiftelsen företräds och dess angelägenheter handhas, såvitt annat icke stipuleras i dessa stadgar, av en styrelse bestående av minst tre och högst sex medlemmar, vilka utses av stiftelsens förvaltningsråd vid dess höstmöte för tre år i sänder. Medlem kan återväljas. Styrelsens mandattid räknas från den första januari året efter höstmötet. Styrelsen är beslutför då fler än hälften av medlemmarna, varav en är styrelseordförande eller viceordförande, är närvarande. Styrelsen väljer inom sig ordförande och viceordförande för ett verksamhetsår i gången. 

§ 6

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vid förfall för ordföranden av viceordföranden. Styrelsen sammanträder även då minst två medlemmar det påyrkar för behandling av visst uppgivet ärende. Kallelse till styrelsemöte skickas till av styrelsemedlem uppgiven postadress, e-postadress eller motsvarande minst fem dagar före mötet. 

§ 7

Stiftelsen namn tecknas av styrelsens ordförande tillsammans med annan av styrelsen därtill befullmäktigad styrelsemedlem eller funktionär. 

§ 8

Stiftelsens räkenskaper avslutas per kalenderår.

§ 9

Stiftelsens förvaltningsråd tillträder till ordinarie möte två gånger om året, det ena vårmötet, senast inom maj månad, det andra, höstmötet, senast inom december månad, samt till extra möte då minst två medlemmar därom anhåller hos ordförande, eller vid förfall för ordföranden viceordföranden, för behandling av visst uppgivet ärende. Styrelsemedlemmarna skall kallas till dessa möten och har där rätt att yttra sig men inte utöva rösträtt, om de ej samtidigt är medlemmar av förvaltningsrådet. Förvaltningsrådet är beslutfört då fler än hälften av medlemmarna, varav en är ordförande eller viceordförande, är närvarande. 

§ 10

Vid förvaltningsrådets vårmöte handläggs följande ärenden:

 1. styrelsens årsberättelse jämte bokslut för föregående år,
 2. revisorernas utlåtande över företagen granskning samt styrelsens eventuella förklaring med anledning härav,
 3. fastställande av bokslutet,
 4. beslutande av eventuella åtgärder med anledning av bokslutet, styrelsens årsberättelse och revisorernas utlåtande,
 5. frågan om årsvinstens användning,
 6. frågan om överföring från dispositionsfonden till grundfonden,
 7. övriga i kallelsen nämnda ärenden, vilka förvaltningsrådet enligt dessa stadgar är berättigad att besluta om.

Vid förvaltningsrådets höstmöte handläggs följande ärenden;

 1. fastställande av budget och verksamhetsplan för följande år,
 2. fastställande av styrelsemedlemmarnas arvoden,
 3. val av styrelsemedlemmar ifall aktuellt,
 4. val av revisor samt val av revisorssuppleant ifall aktuellt,
 5. övriga i kallelsen nämnda ärenden, vilka förvaltningsrådet enligt dessa stadgar är berättigad att besluta om.

§ 11

Kallelse till vår- och höstmöte skickas till av medlem uppgiven postadress, e-postadress eller motsvarande minst fem dagar före mötet. Kallelsen bör innehålla föredragningslista för mötet. 

§ 12

Beslut om ändring av dessa stadgar eller om upplösning av stiftelsen fattas på styrelsens framställan av förvaltningsrådet. 

Beslut om ändring av stadgarna ska godkännas av minst ½ av alla förvaltningsrådsmedlemmar och därefter vid ett minst en månad senare hållet extra möte fastställas genom godkännande av minst ½ av alla förvaltningsrådsmedlemmar. Stadgeändringen ska fastställas av Patent- och registerstyrelsen. Beslut om stiftelsens upplösning fattas i samma ordning som ändring av stadgarna. 

§ 13

Upplöses stiftelsen skall de behållna tillgångarna användas till ändamål som står nära stiftelsens syftemål. Stiftelsens sista förvaltningsråd äger fatta närmare beslut om till vem tillgångarna skall överlämnas. För beslut om att upplösa stiftelsen bör sökas Patent- och registerstyrelsens medgivande. 

§ 14

I övrigt tillämpas gällande lag om stiftelser.